Yes.

Found on static (https://i.redd.it/btbuimjfcgk31.jpg) | Posted: 2019-09-10 20:57:11